شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، کوچه ناخدا همتی ، پلاک 51     88094942               

EN FA
×

هشدار

RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.

 

 

دانسیته مترها وفراکتومترهای رومیزی و پرتابل متلر برای اندازه گیری سریع و دقیق دانسیته , وزن مخصوص , ضریب شکست و بریکس مایعات در محل و آزمایشگاه استفاده می شوند  .                                                                                   

 

در جدول زیر چند مدل دانسیتومتر رومیزی تنظیم گردیده است :

Tem­per­a­ture range Limit of Error Re­peata­bil­ity Mea­sure­ment range Model
15 ... 40 °C 0.001 g/cm3 
0.1°C
0.0005 g/cm3 0 ... 3 g/cm3

DA -100M

0.0 ... 91.0 °C 0.0001 [g/cm3]
0.03 Brix [% w/w]
0.1 Ethanol [% v/v]
0.05 (10 ... 30°C) [°C]
0.10 (0 ... 91°C) [°C]
(S.D. n=10)0.00005 [g/cm3] 0.0000 ... 3.0000 [g/cm3] DM40/DX40
0.00 ... 91.00 °C 0.00002 [g/cm3] (0.7 … 1 g/cm3) 
0.00005 [g/cm3] (0 … 3 g/cm3) 
0.02 Brix [% w/w] 
0.02 Ethanol [% v/v] 
0.02 (15 ... 20°C) [°C] 
0.05 (0 ... 91°C) [°C]
(S.D. n=10) 0.000005 [g/cm3] 0.00000 ... 3.00000 [g/cm3] DM4/DX45
0.00 ... 91.00 °C 0.00002 [g/cm3] 
0.006 Brix [% w/w] 
0.02 Ethanol [% v/v] 
0.02 (10 ... 30°C) [°C] 
0.05 (0 ... 91°C) [°C]
(S.D. n=10) 0.000005 [g/cm3] 0.00000 ... 3.00000 [g/cm3] DM50 /DX50

 

در جدول زیر چند مدل رفراکتومتر رومیزی تنظیم گردیده است :

Tem­per­a­ture range Limit of error Re­peata­bil­ity Mea­sure­ment range Model
 5.0 ... 100.0°C  0.0001 [nD] 
0.1 [Brix] 
0.1 (5 ... 100°C) [°C]
 (S.D. n=10) 0.00005 [nD] 0.05 [Brix] 1.3200 ... 1.7000 [nD] RM40/RX40
 5.00 ... 75.00°C  0.00002 (1.32 ... 1.40) [nD] 
0.014 [Brix] 
0.02 (5.00 ... 75.00°C) [°C] 
0.05 (75.00 ... 100°C) [°C]
 (S.D. n=10) 0.00001 [nD] 0.01 [Brix] 1.32000 ... 1.58000 [nD] RM50/RX50

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  شرکت تسلا و یا به سایت www.mt.com مراجعه فرمایید .